Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Flow2Go verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ (Bedrijfs)adresgegevens
▪ Telefoonnummer(s)
▪ E-mailadres(sen)

Flow2Go gebruikt ook haar eigen software Flow2Go, om bovengenoemde persoonsgegevens vast te leggen.

Persoonsgegevens die u zelf verwerkt in onze software
Indien u gebruik maak van onze software Flow2Go, beschikt u over de mogelijkheid hierin uw (bedrijfs)eigen persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens betreffen:

▪ Login gegevens om toegang te krijgen tot ons systeem
▪ Medewerkersgegevens om o.a. toegang tot de applicatie te kunnen regelen
▪ Klant en leverancier contactpersoonsgegevens

De inhoud van deze gegevens vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen hier met u een verwerkersovereenkomst voor afsluiten, aanvullend op onze leveringsvoorwaarden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Via onze website en/of binnen onze diensten, wordt geen bijzondere en/of gevoelige informatie vastgelegd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flow2Go verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Flow2Go verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flow2Go neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flow2Go) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flow2Go bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wel beoordelen wij periodiek de activiteiten op de persoonsgegevens en zullen die ook periodiek inactief maken. Wij zullen wel alle wettelijke bewaartermijnen respecteren. Daar waar het bestand technisch niet mogelijk is gegevens te verwijderen, zullen wij de gegevens van niet naar u persoonlijk herleidbare gegevens voorzien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flow2Go verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flow2Go gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitzondering voor cookie gebruik als u met onze Flow2Go Software werkt: deze cookies moeten tijdens de sessie opgeslagen worden, omdat anders Flow2Go niet functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow2Go en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mart@flow2go.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flow2Go wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flow2Go neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mart van Breemen, of mail naar mart@flow2go.nl

Waar wij uw persoonsgegevens verwerken
Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie en wel door en bij E-Quest te Helmond, zoals ook vermeld in onze leveringsvoorwaarden. Op de hosting zijn dan ook de beveiligingsvoorzieningen van E-Quest van toepassing. Een kopie van onze verwerkersovereenkomst met E-Quest kan op uw verzoek worden toegezonden.

AVG contactpersoon Flow2Go:

Thijs Kampen
Telefoon +31(0)641898126
E-mail thijs@2complicated.nl